بازگشت پول در صورت عدم رضایت

مشتریان محترم ثانیه می توانند در صورت عدم رضایت با عنوان نمودن دلیل نارضایتی، با پشتیبانی ثانیه ارتباط برقرار کنند و پس از کسر هزینه ها، مبلغ پرداختی بابت نرم افزار ثانیه به آنها عودت داده شود.