فرم انتقاد و پیشنهاد

از این که شما را در صفحه انتقادات و شکایات مشتری می بینیم بسیار خرسندیم. مدیریت ثانیه بر این باور است که انتقادات و شکایات مشتری می تواند به توسعه و پیشرفت نرم افزار ثانیه کمک کند.
از شما خواهشمندیم که بسیار صریح و راحت، انتقادات و شکایت خود را برای ما ارسال کنید.
این فرم به مدیریت ثانیه ارسال می گردد.